logo

Україна, Дніпропетровська обл.,

м. Кривий Ріг, вул. Т. Буряченко, 17

тел. +38(0564) 94-84-02

email: kzsh37@ukr.net

Положення про методичну раду КЗШ №37

Положення

про методичну раду Криворізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 37

Загальні положення:

 • Методична рада створюється в цілях координації діяльності структурних підрозділів методичної служби НЗ.
 • Рада є колективним суспільним органом, об’єднує на добровільній основі педпрацівників НЗ.
 • Рада є консультативним органом з питань організації методичної роботи в НЗ.
 • Методична рада в своїй діяльності дотримується Конвенції про права дитини, керується законами України, рішеннями уряду України, органів управління всіх рівнів з питань навчально-виховної, методичної, дослідно-експериментальної і проектно-дослідницької діяльності, а також Статутом і правовими актами школи.

Завдання діяльності методичної ради.

Методична рада створюється для вирішення наступних задач, покладених на навчальний заклад:

 • координація діяльності методичних об’єднань і інших структурних підрозділів методичної служби НЗ, направленої на розвиток методичного забезпечення освітнього процесу;
 • розробка основних напрямів методичної роботи НЗ;
 • формування мети і задач методичної служби НЗ;
 • забезпечення методичного супроводу навчальних програм, розробка навчальних , науково-методичних і дидактичних матеріалів;
 • організація дослідно-пошукової, інноваційної і проектно-дослідницької діяльності в НЗ, напрямів на освоєння нових педагогічних технологій, розробку авторських програм, апробацію навчально-методичних комплексів і т.д.;
 • організація консультування педпрацівників НЗ. по проблемах вдосконалення професійної майстерності, методики проведення різних видів занять і їх навчально-методичного і матеріально-технічного забезпечення;
 • розробка заходів щодо узагальнення і розповсюдження педагогічного досвіду педпрацівників НЗ. .
 • участь в атестації педпрацівників НЗ..
 • проведення педагогічних і методичних експериментів по пошуку і апробації нових технологій, форм і методів навчання;
 • професійне становлення молодих вчителів;
 • виявлення, узагальнення і розповсюдження позитивного педагогічного досвіду творчо працюючих вчителів;
 • організація взаємодії з іншими навчальними закладами, науково-дослідними установами з метою обміну досвідом і передовими технологіями в області освіти;
 • упровадження в навчальний процес сучасних навчально-методичних і дидактичних матеріалів і програмного забезпечення автоматизованих систем навчання, систем інформаційного забезпечення занять, інформаційно-бібліотечних систем. Розробка програмного забезпечення для проведення навчальних занять і упровадження їх в навчальний процес.

Основні напрями діяльності методичної ради:

 • аналіз результатів освітньої діяльності по предметах;
 • участь в розробці варіативної частини навчальних планів, внесення змін у вимоги до мінімального об’єму і змісту навчальних програм;
 • розгляд і оцінка інтегрованих навчальних програм по предметах, що вивчаються, і узгодження їх з програмами суміжних дисциплін для більш повного забезпечення вимог державних освітніх стандартів;
 • обговорення рукописів навчально-методичних допомог і дидактичних матеріалів по предметах;
 • підготовка і обговорення методики викладання навчальних предметів, підвищення кваліфікації і кваліфікаційного рівня вчителів;
 • обговорення докладів по методиці викладу принципових питань програми, обговорення і затвердження календарно-тематичних планів;
 • обговорення методики проведення окремих видів навчальних занять і змісту дидактичних матеріалів до них;
 • розгляд питань організації, керівництва і контролю дослідницькою роботою вчителів;
 • організація і проведення педагогічних експериментів по пошуку і упровадженню нових інформаційних технологій навчання;
 • застосування на уроках діалогових автоматизованих систем і навчальних курсів, експертно-навчальних систем, демонстраційно-навчальних комплексів і т.д.;
 • розробка і вдосконалення засобів підвищення наочності навчання (термінальних і дисплейних комплексів, макетів, стендів, діафільмів, таблиць і т.д.), а також методики їх використовування в навчальному процесі;
 • вдосконалення навчальної лабораторної бази (лабораторних і спеціальних класів, кабінетів, локальних обчислювальних мереж і їх програмного забезпечення);
 • взаємовідвідування занять як усередині методичного об’єднання, так і між вчителями різних методичних об’єднань з метою обміну досвідом і вдосконалення методики викладання навчальних предметів;
 • сумісні засідання із спорідненими і взаємозабезпечуючими МО в цілях обміну досвідом роботи;
 • вивчення досвіду роботи споріднених МО інших навчальних закладів і обмін досвідом з цієї роботи;
 • вибір і організація роботи наставників з молодими фахівцями і малодосвідченими вчителями;
 • розробка положень про проведення конкурсів, змагань, предметних олімпіад.

Функції науково-методичної ради:

І. Організаційно-педагогічна:

 • сприяти пошуку та використанню в навчально-виховному процесі сучасних організаційних форм, методів і прийомів навчання й виховання, нових освітніх технологій;
 • створити колектив однодумців, які б працювали над постійним професійним самовдосконаленням, підвищенням продуктивності педагогічної праці;
 • здійснювати загальне керівництво методичною, науковою, інноваційною діяльністю (проведення науково-практичних конференцій, семінарів, практикумів, круглих столів, методичних конкурсів, виставок, предметних тижнів тощо )
 • розгляд планів, програм, проектів усіх підрозділів методичної роботи, їх затвердження;
 • координація діяльності з питань методичної роботи з іншими підрозділами професійної освіти – кущовими, районними методичними об’єднаннями, рай методкабінетом, інститутом післядипломної освіти педагогічних працівників;
 • організація самоосвітньої роботи педагогів, самовдосконалення й самореалізація їхньої особистості;
 • організація цілеспрямованої роботи з молодими спеціалістами;
 • проведення первинної експертизи стратегічних освітніх документів (програм, навчальних планів тощо);

ІІ. Інструктивно-методична:

 • інструктаж та консультування педагогів з питань виконання нормативних, директивних документів, організації навчально-виховного процесу;
 • оперативне інформування педагогів про досягнення психолого-педагогічної науки, кращий педагогічний досвід педагогічних працівників району, області, країни;

ІІІ. Пошуково-дослідницька:

 • стимулювання ініціативи та активізація творчості членів
 • педагогічного колективу до науково-дослідницької, експериментальної та іншої творчої діяльності, спрямованої на вдосконалення, оновлення й розвиток навчально-виховного процесу в закладі освіти та роботі педагога;
 • контроль процесу та результатів комплексних досліджень, проектів, експериментів, здійснюваних в закладі освіти;
 • вироблення й погодження підходів до організації, здійснення та оцінка інноваційної діяльності в школі;
 • організація консультування педагогів з проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного вдосконалення.

ІV. Вивчення узагальнення й поширення передового досвіду:

 • вивчення професійних досягнень педагогів, узагальнення прогресивного досвіду кожного та впровадження його у практику роботи педагогічного колективу;
 • створення умов для використання в роботі педагогів діагностичних методик і моніторингових програм з прогнозування, узагальнення та оцінки результатів педагогічної діяльності.

Організація роботи методичної ради.

До складу ради входять голови М/О, керівники інших структурних підрозділів методичної служби (кафедр, лабораторій), досвідчені вчителі, директор і заступники директора НЗ, вчені Вузів (за наявності співпраці). Склад ради затверджується наказом директора НЗ.

У складі ради можуть формуватися секції по різних напрямах діяльності (проектно-дослідницька, інноваційна, діагностична, розробка змісту і т.п.)

Керує радою заступник директора з методичної роботи. Для забезпечення роботи ради обирається секретар.

Робота ради здійснюється на основі річного плану. План складається головою методичної ради, розглядається на засіданні методичної ради, узгоджується з директором школи і затверджується на засіданні педагогічної ради школи.

Періодичність засідань ради – 2 рази на семестр. Про час і місце проведення засідання голова методичної ради (секретар) зобов’язаний поставити до відома членів ради. Рекомендації підписуються головою методичної ради і секретарем. При розгляді питань, що зачіпають інші напрями освітньої діяльності, на засідання необхідно запрошувати відповідних працівників. По кожному з обговорюваних на засіданні питань приймаються рекомендації, які фіксуються в журналі протоколів.

Права методичної ради. Методична рада має право:

 • готувати пропозиції і рекомендувати вчителів для підвищення кваліфікаційного розряду;
 • висувати пропозиції щодо поліпшення навчального процесу в школі;
 • порушувати питання щодо публікації матеріалів про передовий педагогічний досвід, накопичений в методичних об’єднаннях;
 • порушувати питання перед адміністрацією школи про заохочення педпрацівників НЗ за активну участь в дослідно-пошуковій, експериментальній, науково-методичній і проектно-дослідницькій діяльності;
 • рекомендувати вчителям різні форми підвищення кваліфікації;
 • висувати вчителів для участі в конкурсах «Вчитель року» і «Класний керівник року».

Контроль за діяльністю методичної ради.

В своїй діяльності методична рада підзвітна педагогічній раді школи. Контроль за діяльністю методичної ради здійснюється директором школи (або призначеною ним особою) відповідно до планів методичної роботи і внутрішкільного контролю.